BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Y ty Gwydr
Tachwedd 14, 2011, 11:35 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , ,

Ia, dyma be oedd yn fy nisgwyl pan ddois i’n ôl o ngwyliau – ac fel hyn mae o o hyd. Does gen i mo’r galon na’r mynedd i ffaffian efo fo, a phun bynnag, mae ‘na griw ffilmio yn dod yma wsnos nesa, felly dwi wedi ei adael iddyn nhw gael siot ohono fo er mwyn dangos i’r gwylwyr pa mor bali anobeithiol ydi ty gwydr sy’n llawn gwynt.

Y cwbl ges i allan ohono fo oedd rhyw 20 tomato a 2 gourgette a hanner – wedi’r holl ddyfrio! A bod yn onest, roedd popeth yn dod yn barod yn ystod y cyfnod ro’n i i ffwrdd (cyfraith Murphy) felly mae’n bosib bod Mam wedi cael rhywbeth yn ystod y cyfnod hwnnw. Ond ddeudodd hi ddim.

Ydw i’n mynd i drafferthu trio ei chwythu eto a rhoi patsh ar y twll neu’r tyllau? Wel, fysech chi? Go brin. Dwi unai’n mynd i’w roi yn y bin neu ei gynnig i unrhyw un sy’n fodlon dod i’w nôl o. Mae croeso i chi gysylltu …

Ond mae gweddill yr ardd reit liwgar wrth gwrs, a lliwiau’r hydref yn fendigedig.

Ac mae’r goeden yma blannais i llynedd yn dod yn eitha da wedi i mi ei symud i le mwy cysgodol:

Edrych ymlaen yn arw i’w gweld hi’n liwiau fflamgoch chwe troedfedd yn y dyfodol. Ydw, dwi wrth fy modd efo lliwiau’r hydref. Pan fydd yr awyr yn las a’r haul yn tywynnu, does na’m byd gwell nagoes?

Mae Del a fi wedi bod yn cael modd i fyw yn trotian a phedlo ar hyd Llwybr Mawddach – bendigedig tydi?

Ond fedran ni ddim mynd eto am sbel. Yn un peth, mae hi’n cwna ac mae na wastad gryn dipyn o gwn diarth ar y llwybr – a dydan ni’m isio cwn bach eto! Dwi’n meddwl mynd a hi i gael y snip a deud y gwir. Dwi ddim yn edrych ymlaen – a fydd hi ddim yn hapus, ond dyna fo.

A dwi hefyd yn cychwyn am y de heno – gweithio mewn ysgolion yn ardal Llanhari am yr wythnos. Gweddiwch drostai! Ond dwi’n edrych mlaen at gael rhyddid o’r cyfrifiadur a gallu canolbwyntio ar y llyfr dwi’n ei ddarllen ar hyn o bryd – y 6ed mewn cyfres o 5 a deud y gwir. Dwi wedi gwirioni efo’r gyfres yma, sy’n fleiddiaid a dreigiau a ffantasi a hud a lledrith – gwych! Mae fersiwn HBO o’r llyfr cynta’n cael ei ddangos ar Sky ar hyn o bryd. Ond llyfr gwych arall sydd wedi bod yn rhan o mywyd i’n ddiweddar ydi hwn:Yr anrheg Nadolig perffaith i Taid! A Nain … ac unrhyw aelod o’r teulu a deud y gwir.

Iawn, gwell paratoi ar gyfer awduron y dyfodol rwan – dwi fod i wella eu sgiliau ysgrifennu. Hwyl!Camelia
Ebrill 27, 2011, 9:26 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , ,

Wps – dwi ar ei hôl hi efo’r blog wythnosol. Dwi wedi bod yn brysur, sori.

Wel? Dach chi’n mwynhau gweld BYYA yn ôl ar y sgrin? Eitemau digon difyr does? Roedd hi’n amlwg mod i wedi cael llond bol yn trio rhoi’r ty gwydr i fyny doedd? A dwi ddim yn hapus efo fo – gorfod rhoi gwynt ynddo fo bob wythnos, ac yn y cyfnodau poeth, braf, mae o’n llosgi bob dim yn grimp! Dim ond un planhigyn courgette sy’n dal yn fyw a does na’m golwg rhy iach ar hwnnw chwaith ( mi gafodd y parsli oedd yn yr eitem ei chwalu’n rhacs pan fu’r bali peth yn fflapian yn y gwynt …). Ydw, dwi’n gallu rheoli’r tymheredd drwy agor y drws, ond os dwi i ffwrdd yn gweithio, fedrai ddim na fedra? Ac os dwi’n ei adael ar agor drwy’r amser, be am noson fel heno pan mae hi’n mynd i rewi, meddan nhw?

Ond dwi am roi fy nhomatos ynddo fo toc beth bynnag. Maen nhw’n tyfu rêl bois yn fy ‘wet room’ o dan y ffenest velux.

Tybed oes ‘na rai ohonoch chi wedi cael trafferth efo’ch camelias eleni? Oes, mae gen i un sy’n cael diod o haearn bob hyn a hyn – yn ôl cyfarwyddiadau Carol Gerecke, ond mae gen i ddwy arall – un na welais i’r un blodyn arni tro ma, ac un arall, sydd fel arfer yn wych, ond sy’n edrych yn symol iawn bellach. Mae’r blodau wedi hen wywo ers i mi gymryd y llun yma, ond y canghennau sy’n fy mhoeni i – dydyn nhw’m yn arfer sigo felna, ac mae na un at y gwaelod sy’n edrych fel tase fo ar fin marw go iawn. Dwi’n ei dyfrio, dwi wedi bod yn rhoi ‘feed’ iddi – ond mae’n dal i edrych yn sal. Unrhyw un ag unrhyw gyngor i mi?

Hefyd, dros y gaea, heb i mi ddallt, roedd ‘na ryw ddringwr wedi tyfu’n bellach na’r hen fonyn wedi pydru ym mhen draw’r ardd ac wedi crogi coeden fach arall ( dim clem be ydi hi – blodau pinc) a dau wrych nes eu bod yn gelain, fwy na heb. Dwi wedi bod yn rhwygo a thynnu a thocio ( a bytheirio, waeth i mi gyfadde) a dyma beth o’r llanast:

Does gan y ddau wrych ddim gobaith dod yn ôl – nid yn daclus o leia, ond mae’r goeden blodau pinc yn edrych yn obeithiol. Dwi angen tynnu’r lleill allan yn y bôn ryw ben a phlannu rhywbeth arall yn eu lle nhw. Ond be?!

A phryd gai amser? Dwi wedi bod yn ffilmio yn Waunfawr ddoe – gewch chi hanes Duncan Brown a’r gwyfynnod tro nesa, yn trio rhoi cwch gwenyn at ei gilydd heddiw ( mae ‘na draethawd yn fanna…) a dwi’n mynd i Lanbedr, Harlech fory. Wedyn mae’n benwythnos gwyl y banc tydi, a’r maes carafannau’n llawn a thoiledau angen eu glanhau, a dwi’n gobeithio mynd am dro ar y beics efo ffrind arall o gaerdydd a’i chi mawr bywiog hi bnawn Sadwrn. A dwi angen sgwennu beirniadaeth ar gyfer Steddfod Wrecsam … a dyfrio’r ardd. A llnau’r ty – sy’n edrych fel tase ‘na gorwynt wedi bod drwyddo fo. A golygu straeon ac ysgrifau ar gyfer cyfrol ‘Taid-Tad-cu’ … does ‘na’m llonydd i’w gael!

Ond mi ges i amser i blannu heuchera a rhywbeth ges i gan Meryl i fyny’r ffordd ( gwraig Buck, y boi oedd yn gneud sloe gin efo fi llynedd) – dwi’m yn siwr be ydi o, nid anhebyg i deulu’r heuchera, ond dail tipyn mwy. Maen nhw’n edrych yn eitha hapus lle bu’r hebe mawr ‘na.

Wythos dwytha gymrais i’r llun yma – mae’r patshyn wedi tyfu’r hurt ers hynny – gewch chi weld llun ryw ben eto.

O, a llun bach del o Sioned, Russ a fi yng Nghaerdydd i orffen. Mae Sioned yn priodi toc – ond dwi’m yn cofio pryd. Wythnos nesa efallai? Neu’r wythnos wedyn. Efallai y gwnaiff rhywun ddeud yn gall wrthai – mae ngho i fel gogor … henaint dicini …Y ty gwydr fflat
Chwefror 21, 2011, 7:36 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , ,

Wel, dyma sut siap oedd ar fy nhy gwydr bore ma.

Edrych braidd yn drist tydi? Roedd o mor fflat, roedd hi’n amhosib agor y drws.

A dyma i chi lun agosach ohono fo:

Nid bod hynny’n gneud fawr o wahaniaeth.

Ond y newyddion da ydi mod i wedi prynu cebyl hirach ( 50m) heddiw a newydd ei chwythu’n ôl i’w lawn dwf. Mae o’n edrych dipyn callach rwan. Ond gan mod i’n mynd i ffwrdd i’r Eidal am benwythnos hir (pen-blwydd un o fy ffrindiau a thocynnau i’r gêm – weihei) mi fysa’n well i mi roi dipyn o gerrig go drwm ynddo fo rhag ofn i ni gael tipyn o wynt tra dwi i ffwrdd. O, a does na’m un o’r hadau wedi blaguro eto. Do’n i’m yn disgwyl iddyn nhw neud, ond diawch, mae hi reit gynnes i mewn yn fanna. Efallai y cai gnwd o domatos call eleni am y tro cynta rioed.

Ond wrth droi’n ôl am y ty, ges i fraw – wel, sypreis bach neis ta. Roedd ‘na llyffant yn fy mhwll, ar ganol dodwy wyau!

A dyma’r grifft newydd sbon danlli. Mae’r llyffant yn fanna’n rhywle, ond mae’n un da am guddio. Sgwn i os fydd y penbyliaid yn byta’r algae? Gawn ni weld – dwi’n croesi mysedd. A dwi’n gobeithio y bydd mwy o lyffantod wedi dodwy erbyn i mi ddod yn ôl o Rufain. Mi gafodd digon o fabis eu magu yma a dod yn ôl i’r man lle cawson nhw eu magu maen nhw, meddan nhw ynde? Dwi wedi gweld dau gorff crempogaidd ar y ffordd gefn ers sbel, felly os fyddan nhw’n dysgu osgoi’r ceir, mi ddylen ni fod yn iawn.

Dwi’n teimlo bod y gwanwyn ar ei ffordd go iawn rwan. Mae’r lilis gwyn bach i gyd allan ond dwi eto i weld unrhyw ben melyn ar fy nghennin pedr. Ar ôl Rhufain…

O, ac oes gynnoch chi dips ynglyn â ble i fynd a be i’w wneud yn Rhufain, mi fyswn i’n ddiolchgar iawn – dwi rioed wedi bod yno o’r blaen.Y ty gwydr ac Ynyshir
Chwefror 13, 2011, 6:41 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , ,

Dyma be oedd hanes fy nhy gwydr £24.99 i ar ôl i wyntoedd cryfion y gaeaf ei daflu ryw ganllath i fyny’r ffordd fawr. Do’n i ddim adre ar y pryd, un o’r adeiladwyr oedd yn gweithio ar fy nghwlychdy ( wet room?) i welodd o’n fflapian ar y ffordd i’r Bala a’i lusgo’n ôl i’r ty. Ond roedd y ffram wedi sigo a’r polythene yn dyllau i gyd. Aeth o i’r bin. Ond roedd o wedi para blwyddyn, oedd yn wyrth ynddo’i hun.

A rwan, y ty gwydr ma sy’n llawn gwynt cyn cychwyn… mae o wedi ei chwythu  i fyny a’i osod. Ar frys, dwi’m yn deud, roedden ni eisoes wedi ffilmio dwy eitem arall mewn gwahanol leoliadau cyn dod nôl i Ffrwd y Gwyllt ac roedd hi’n dipyn o ras ei godi cyn i’r haul fachlud.

A dyma fo. Wel, llun o’r we – nid y fi ydi honna. Mi gewch chi lun o f’un i – os fydd o’n dal yma wsnos nesa.

Roedd y cyfarwyddiadau yn deud bod modd ei godi mewn deg munud. Ha! Os oes dau ohonoch chi wrthi falle, ac os oes gynnoch chi le gwastad, clir i’w roi o. Roedden ni’n gorfod llifio canghennau, tynnu drain a mieri a hanner coeden yn gynta. Diolch yn fawr i’r criw – Dafydd Baines, Gareth Owen ac Aled Rhys Jones – am balu mewn! Roedd y llawr yn dal braidd yn gam – ar allt a bod yn onest, ond doedd dim amser i wneud dim am y peth felly mae fy nhy gwydr yn sgi-wiff – fel y rhan fwya o bethau yn fy ngardd i! Ac mae un ochr yn dal angen ei zipio i fyny am nad oedden ni’n gallu ffendio’r bali zip. Mae’n siwr y daw o i’r golwg ryw ben.

Dim ond 3 potyn o hadau persli oedd gen i i’w rhoi ynddo fo, ond dwi newydd blannu hadau kale a spinach felly gawn ni weld sut hwyl gaiff rheiny. Os ydi o am wrthsefyll gwyntoedd o 56km yr awr, bydd angen gwerth 50kg o blanhigion ynddo fo. Rhyw 5 owns sy na ar hyn o bryd…

Mae gen i fwy o ffydd yn y ty gwydr yma welson ni yn CAT, Corris,

ond mae’r model yma werth rhyw £10,000 os cofia i’n iawn.

Bosib mai £5,000 oedd o, ond mae hynny’n rhy ddrud hefyd.

Fel mae pethe, mae fy mybl gwyn i i’w weld yn amlwg iawn iawn o’r ffordd fawr – mae pawb sy’n pasio wedi sylwi arno fo, felly mi fyddan nhw’n gwybod pwy bia fo os fydd o’n hedfan am y Bala fel y llall.

Mi fuon ni yn Ynyshir hefyd, y lle RSPB i’r de o Fachynlleth. Do’n i erioed wedi bod yno o’r blaen ac mi wirionais yn rhacs – mae’n hyfryd yno.

Roedden ni’n lwcus bod y dynion tywydd yn anghywir; daeth yr haul allan, felly roedd y lle ar ei orau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd y lle’n llawn adar wrth gwrs, ond lluniau iphone ydi’r rhain felly do’n i methu cymryd rhai da iawn yn agos. Ond dyma i chi’r wiwerod sy’n bwydo o dan yr anghenfil o fwydwr sy’n hongian wrth ymyl y prif adeilad:

 

A dyma Russell Jones ( ia, un arall!) sy’n gweithio yn Ynyshir.

Does gynno fo’m cweit cymaint o liw haul â’r Russell ni ar hyn o bryd ( mi losgodd hwnnw yn Affrica yn ôl y sôn…) ond mae o’n ddyn yr awyr agored go iawn ac yn nabod ei adar gwyllt i’r dim. Mi wnes i fwynhau yn arw yn ei gwmni o ac mi fyddai’n sicr o fynd yn ôl i Ynyshir, yn enwedig os gai weld Glas y Dorlan yr haf yma.

Dydyn nhw’m yn caniatau cwn felly mi fydd raid i Del aros y y car, bechod.

Os na fuoch chithau yno erioed, mae’n werth mynd, wir yr. Ond mi fysa sbienddrych yn syniad da.