BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Mwy o wenyn na’r disgwyl
Mehefin 15, 2012, 12:53 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , ,

Dim lluniau – rhy wlyb a sgen i’m mynedd, ac mi wnai eu hychwanegu eto – ond bellach, mae gen i dair cwch o wenyn!

Y cwch cyntaf, sy’n hapus braf. Gwenyn duon Cymreig

Yr haid – sydd rwan yn y cwch newydd ro’n i wedi ei pharatoi ers prynu’r stwff yn Llanelwedd. Cymysgedd ydi’r rhain dan ni’n meddwl – y drones yn wahanol – mwy o felyn ynddyn nhw.

Cwch llawr caled – brynais i gan John Porthmadog am £35, sydd â niwc brynais i gan Carys. Roedd hyn wedi ei drefnu cyn i’r haid hedfan dros fy mhen i! Gwenyn duon Cymreig.

Wedi rhoi digon o ddiod siwgr i’r 2 gwch newydd i’w helpu i setlo, ac hefyd am fod neges wedi dod drwy’r gymdeithas gwenynwyr bod llawer o wenyn yn llwgu i farwolaeth ar hyn o bryd am nad oes digon o fwyd iddyn nhw. Dyna pam fod rhain wedi heidio mae’n siwr, i chwilio am rywle efo mwy o fwyd. Wel, mi edrycha i ar eu holau nhw.

Iawn, gwell picio i dre – dwi wedi rhedeg allan o siwgr.Mwy fyth o wenyn!
Mehefin 12, 2012, 1:03 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , ,

Dyna lle ro’n i a Del yn chwynnu yn yr ardd ( wel, chwilio am lygod oedd Del) pan glywais i’r ‘hum’ uchel ma…

sbio i fyny i weld haid o wenyn yn troi’r awyr uwch fy mhen yn ddu. Wel, yn llwyd ta, doedd hi’m yn haid anferthol.

Brysio i gau drws y gegin, yna rhedeg i nôl fy nghamera a mynd am y gwyllt – ffor’na roedden nhw wedi mynd.

A myn coblyn, dyma’r bocs ‘niwc’ brynais i gan John Porthmadog am ddegpunt wythnos dwytha. Ro’n i wedi rhoi fframiau ynddi, yn cynnwys dwy ffrâm gafodd eu bwyta gan lygod yn y cwch sbâr. Wedi ffonio Carys, ac os fedar hi, mae hi am ddod draw heno neu fory. Ecseiting de!Gwirioni efo gwenyn!
Mawrth 30, 2012, 7:54 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , , ,

Ie, fy nghlust i ydi honna, a do dwi wedi prynu clust-dlysau gwenyn. Do, dwi wedi gwirioni braidd. Mae gen i hefyd bot mêl efo gwenynen arni, a theclyn i roi bagiau te efo gwenynen fach ddel yn y canol. Mae’r rheiny gen i ers Dolig a deud y gwir. Mae’r clwy gwenyn wedi cydio ers tro ond mae’n waeth rwan.

Ia, Carys Tractors welwch chi yn y cefndir – es i efo hi i Lanelwedd ar gyfer Cynhadledd Gwenynwyr Cymru. Angen prynu mwy o offer ro’n i, Stwff ar gyfer gneud cwch arall, sy’n dod fesul tamaid fel hyn, onibai eich bod chi’n drewi o bres ac yn gallu prynu un wedi ei gwneud yn barod. Tydw i ddim, iawn? Mae’r toriadau wedi taro pawb, mêt.

Ro’ i hefyd isio gwisg arall fel mod i’n gallu mynd ag ymwelwyr i weld fy ngwenyn yn berffaith ddiogel. Rhywbeth reit ‘creepy’ am rhain, does? Ond siaced fer brynais i yn y diwedd. Mi gaiff yr ymwelydd wisgo fy siwt lilac fawr i, ac mi rydw i’n ddigon hapus efo llai o wisg bellach. A ges i fenyg am £5. Falch bod rhywbeth yn rhad! Achos mi wariais i ffortiwn yn y diwedd, rhwng y jariau ( bach a chanolig) a brwsh bach meddal ( wedi laru aros am bluen gwydd gan Russell) a stwff i ladd Verroa ( braidd yn hwyr yn ei roi yn y cwch, ond dyna fo, mae o yna rwan). Roedd ‘na gymaint o bethau yn fy nenu … Ond nes i lwyddo i gyfyngu fy hun i jest y sebon – heb ei ddefnyddio eto ond dwi’n edrych ymlaen i fod ag arogl mêl hyfryd arna i. Er, dwi’m yn siwr os ydi o’n syniad da i mi gael cawod cyn mynd at y gwenyn … gawn ni weld. Mi wnai arbrawf ryw dro.

Mi wariais i dros £250 yn y diwedd. Ond mi wariodd Carys lawr iawn mwy. Tydi cadw gwenyn ddim yn hobi rhad. O leia mae Carys yn cael rhywfaint yn ôl drwy werthu ei mêl, ond dwi’n bell o fedru cyrraedd y lefel hwnnw, a dwi’m yn siwr os dwisio chwaith. Hapus i roi ambell jar fel anrheg, dwi’n meddwl.

Ond y prif bleser o’r diwrnod crasboeth yn Llanelwedd ( ar wahân i fod efo’r criw: Rhys ( wedi cael joban newydd ar ôl colli Wedi 7), Mark a Gwennan), oedd cyfarfod cymeriadau difyr sydd hefyd yn cadw gwenyn. Roedd un yn balmer’ ac mae un o’r cwmniau teledu yn ei ddilyn am 6 mis wrth ei waith – a’i bleser efo’r gwenyn. Edrych mlaen at hwnna!

Ond yr un mwya ffraeth a difyr ohonyn nhw i gyd ydi Wil Griffiths, dyn y mêl. Dyma glawr ei lyfr o:A dwi wedi bod yn ei ddarllen byth ers hynny. Wel, am chwip o lyfr difyr! Dwi wedi chwerthin, was bach. A dysgu LLWYTH. Ac os o’n i wedi gwirioni cynt, dwi’n hurt bost rwan. A dwi’n cael mynd i ffilmio efo Wil a chyfarfod ei wenyn o cyn bo hir. Methu aros.

Mwy am fy ngwenyn tro nesa – garantîd!Mel a ballu
Tachwedd 1, 2011, 1:50 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , ,

Dyma lle fydda i’n beicio efo Del bob dydd. Pam trafferthu chwilio am olygfeydd tlws dros y môr dwch? Yn enwedig yn yr hydref. Ew, mae’n braf bod adre, ac yn braf gallu byw ym Meirionnydd.

Yn enwedig pan mae gan rywun ardd sy’n denu a bwydo’r rhain: Do, dwi wedi bod yn prynu mwy o bling i’r ardd. Dwi wedi gwirioni efo ngwenyn! A dwi wedi cael mêl go iawn o’r diwedd. Braidd yn hwyr yn y tymor, ond ro’n i wedi bod i ffwrdd do’n, ac mae Carys Tractors yn hogan brysur. Ond un pnawn Sul, daeth hi draw i ddangos i mi be oedd angen ei neud. ges i fenthyg hwn gan y gymdeithas: Ia, twbyn mawr gwyn sy’n cymryd pedair ffram ar y tro ( dim ond pedair allwn i fforddio eu dwyn o’r cwch fel mae’n digwydd – roedd y gwenyn druan wedi gorfod sglaffio’n arw dros y mis Awst gwlyb, oer gawson ni). Dyma Carys yn fy nangos sut i’w rhoi i mewn ( ar ôl torri’r ochrau llawn cwyr i mewn i sosban efo cyllell fara). Troi’r handlen wedyn, ac roedd y mel yn tasgu allan o’r tyllau ac yn llifo i lawr ochr y twbyn. Wedi gadael i’r cyfan setlo dros nos, y cam nesa oedd agor y tap i adael iddo lifo i mewn i’r hidlwr dwi wedi ei brynu gan Carys am £40.

Mmm … mêl! Roedd yr arogl yn hyfryd! Wedi gadael iddo hidlo a setlo am ryw ddeuddydd, dri, mi fues i’n ei dywallt i mewn i jariau. Dwi’m wedi trafferthu i wneud labeli eto – dwi’m yn pasa gwerthu dim, anrhegion i ffrindiau a theulu ydi’r mêl yma – ac un yn anrheg i’r boi sy pia’r gwyllt! Ond ges i ddeg jar yn y diwedd, ond mi falodd un yn deilchion … grrr. A dyma be oedd ar ôl wedi rhoi un jar i Nain, un i fy rhieni, un i’r Gwanas ac un bychan bach i Chris ac Olga Malone, ddigwyddodd alw i ngweld i. Mae pawb yn canmol y blas yn arw – Himalayan Blossom yn gryf ynddo fo. Sef y stwff sy’n tyfu’n rhemp ar hyd glannau ein hafonydd, ond dydi o’m yn ddrwg i gyd felly nacdi? Ddim os ydi o’n cadw y gwenyn i fwydo’n hirach yn y tymor.Ond mi fydd raid i mi gadw golwg ar rhain rwan a’u bwydo’n gyson rhag iddyn nhw lwgu dros y gaeaf. Maen nhw wedi cael un llond bwced o hylif llawn siwgr yn barod.

Dwi am gael cwch arall ar gyfer flwyddyn nesa. A falle siwt sbâr i ffrindiau a theulu gael dod i fy helpu. Dyma fy mam a fy nith Ceri, yn y siwtiau ges i eu benthyg gan Carys am gyfnod. Roedden nhw’n hapus braf yn trin y gwenyn!Y gwenyn
Mai 25, 2011, 9:11 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , ,

A dyma ni, fy nghwch gwenyn newydd sbon danlli. Gewch chi weld y trafferth gawson ni’n ei rhoi at ei gilydd yn y rhaglen ar ôl wythnos Steddfod yr Urdd…

Carys sydd ar y dde a fi ydi’r blob mewn lilac. Wel … haws ei gadw’n lân na gwyn tydi?

Dyfan Davies ein dyn sain gymrodd y lluniau yma i gyd, felly diolch i ti am eu gyrru atai Dyfs.

Ond dydi paratoi i gadw gwenyn ddim yn hawdd. Jest cyn dechre ffilmio, mi gofiodd Carys ei bod wedi anghofio dod â’i – ym – dwi’m yn siwr be oedd hi’n eu galw nhw – ond pethe efo lliain neu gynfas yn sownd i ddarnau o bren sy’n cael eu rhoi dros y cwch agored fel hyn – y pethau pinc ‘ma:

Ond roedd yn rhaid eu cael ac ro’n i angen rhai i mi fy hun beth bynnag, felly mi es i chwilio am hen gynfas (binc, streipiog) ac mi gafodd ei rhwygo’n ddarnau gan Carys. Chwilio wedyn am ddarnau o bren a phenderfynu y gwnai darnau o bamboo y tro yn iawn. Mi wnaethon ni drio eu swtffwlio ond stwffwl bach pathetic iawn sydd gen i felly bu’n rhaid troi at edau a nodwydd. A dyma fi a Dafydd y gwr camera yn brysur yn gwnio. Mae’n rhaid multi-taskio yn y job yma ‘chi! Roedd y pwytho fymryn yn fler a brysiog ond roedden nhw’n gweithio’n champion yn y diwedd, fel y gwelwch chi uchod.

Roedd hi’n ddiwrnod braf heb ormod o wynt felly mi fihafiodd y gwenyn yn berffaith a chafodd neb ei bigo. Ond roedd Carys wedi deud y dylwn i fynd i sbio arnyn nhw ymhen wythnos i weld os oes gynnyn nhw ddigon o fwyd – sef rhyw ‘sugar solution’ mewn bwced. Ond mae hi’n chwythu mwya ofnadwy tydi a phan ffonies i Carys heno, mi ddeudodd mai gadael lonydd iddyn nhw fyddai orau. Dydi gwenyn ddim yn hoff iawn o’r gwynt – tueddu i’w gwylltio.

Felly dwi’n cadw draw nes bydd y tywydd yn callio! Ond es i fyny at y cwch heno jest i weld – heb ei gyffwrdd – i wneud yn siwr bod y gwenyn yn dal yna, ac oedd, roedd na un neu ddwy yn hedfan i mewn ac allan. Ffiw.

Felly am y tro, dyma i chi luniau amrywiol o’r criw yn eu gwisgoedd ac ati – Heledd y cyfarwyddwr ydi’r un fach. Y cyfarwyddwyr eraill yn ormod o fabis mae’n debyg …!Gwenyn ( prysur a go iawn) a’r ardd fis Mai
Mai 19, 2011, 11:44 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , ,

Welsoch chi’r rhaglen neithiwr? Doedd priodas a blodau Sioned yn edrych yn wych? Llongyfarchiadau i ti Sioned, a phob lwc!

Ond eitem y ‘Gwenyn Prysur’ oedd gen i, a dyma i chi lun roddodd Selwyn, perchennog yr ardd ar ein gwefan Facebook ni, a llun arall o Sion, Andrew ac Emyr efo fi. Criw da!

Ro’n i’n gorfod gwenu o weld bod y cynhyrchwyr wedi golygu’r darn lle ro’n i’n cwyno bod Selwyn wedi llosgi’r sosejus … ond roedden nhw’n ddu bitsh, wir yr! Blasus er hynny.

Ond mae na lot wedi digwydd ers y diwrnod braf hwnnw yn Ardudwy.

Ia, fy nghwch gwenyn i ydi hwnna, yn llawn gwenyn, ac mi gewch chi luniau o’r diwrnod y cyrhaeddon nhw pan gai’r lluniau gan Dyfs, y dyn sain …

Ond bore ma oedd hyn, ac mae’n ddigon pell o’r ty, sbiwch:

Dydi Del ddim yn mynd i’r pen yna a dwi’n trio ei dysgu i gadw draw hefyd. Roedd ‘na wenynen arni fel roedd y criw ffilmio’n gadael a doedd hi DDIM yn hapus!

Ond mi fu adeiladu’r cwch ei hun yn dipyn o sioe … welwch chi mo hynny ar yr eitem nesa yn saga y gwenyn, gan ein bod ni wedi gorfod rhoi’r camera o’r neilltu i bawb helpu i gael y bali peth efo’i gilydd.

Dyma i chi Wyn, y cyfarwyddwr y diwrnod hwnnw, yn trio cael trefn ar yr un o’r bocsys oedd yn gwrthod mynd i’w le, a Dafydd y dyn camera yn amlwg yn chwysu braidd ar ôl bod wrthi’n brysur efo morthwyl ei hun. Mae Dyfs a Carys Tractors yn y cefn yn reslo efo rhyw ddarn arall. Mi fuon ni drwy’r pnawn yn ffidlan efo fo! Ac wedi iddyn nhw fynd, mi fues i’n rhoi 3 côt o stwff cadw pren rhag pydru ar y cwbl.

A’r wythnos yma, ffilmio’r gwenyn yn cyrraedd – a dyma fi yn barod amdanyn nhw yn fy lilac…

Ond gewch chi weld y gwenyn eu hunain eto, fel ddeudis i – tyd laen Dyfs!

Yn y cyfamser, mae ngardd i’n tyfu fel peth gwirion. Dyma i chi luniau o sut mae’n edrych bore ma – efo hostas anferthol a’r darn dwi wedi ei ail-blannu wedi i’r gwyddfid ladd dau wrych a hanner. Azalea ( blodau wedi mynd bellach), coeden eirin a thipyn o Monkshood ( Cwcwll y mynach?) a lilis a geraniums dwi wedi eu symud o rannu eraill o’r ardd. A’r hyn sydd ar ôl o’r ‘celf yn yr ardd’ wnaethpwyd llynedd ydi’r blerwch yn y cefndir … Ar wahân i hwnnw, mae’n gwella yma!