BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Sioe Flodau yr RHS Caerdydd
Ebrill 23, 2012, 7:59 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , ,

Ia, gardd ydi hon a blodau, wel, planhigion, ydi’r rheina. Trên yn mynd o ardd reit wyllt, naturiol a gwledig i un ddinesig, daclus ar ochr arall y wal. Un o naw gardd ‘arddangos’ yng Nghaerdydd dros y penwythnos. Do, mi fuon ni’n ffilmio yno eto eleni, ac mi gewch chi weld y rhaglen nos Fercher am 8.25.

Gawson ni dywydd rhyfeddol, o haul braf i law i genllysg. Falch iawn mod i wedi gwisgo fest thermal … rhywbeth dwi wedi ei ddysgu yn ystod fy mlynyddoedd o gyflwyno mewn gerddi – handi ydi fest thermal. Mae hi’n gallu bod yn joban gythgiam o oer.

A dyma chydig o erddi eraill, neu ddarnau ohonyn nhw:

A gerddi mewn berfa neu whilber, y gystadleuaeth ar gyfer ysgolion cynradd ac arbennig lleol:

Mabolgampau oedd y thema eleni, a dyma i chi fy ffefryn i:Dim clem pwy enillodd. Roedden nhw’n cyhoeddi enw’r enillydd ar y dydd Sul ond does na’m byd ar wefan yr RHS hyd yma – nid tra dwi’n sgwennu hwn o leia.

Mi fues i’n gwario’n wirion ar bethau gwirion eto, fel y tebot pinc yma:

A drysau tylwyth teg, un ar gyfer yr ardd ac un ar gyfer skirting board … Dwi newydd osod yr un ‘tu allan’ wrth fonyn y goeden fwya sy gen i yn yr ardd. Gewch chi lun ohono fo ryw ben, pan fydd o wedi ‘setlo i mewn’ fel petae. Rhywbeth yn deud wrthai y bydd Cadi Fflur ( merch fy nith) wedi gwirioni.

Ond wnes i ddim prynu’r potyn yma: £851 am botyn i ddal blodau?! Mae gan rai bobol fwy o bres na sens, does. Cliché, ond mae’n wir.

Roedd na bobl yn gneud bob math o bethau efo pypedau ac ati: Roedd Russell wedi gwirioni efo dwy hen “ddynes” yn mynd o gwmpas mewn certiau swnllyd. Do’n i ddim, felly does gen i’m llun, sori. Roedden nhw’n deud arnai, yn enwedig ar ôl y trydydd tro.

A tybed wnewch chi nabod y ferch fach yma efo’i phen mewn gwrych? Go brin. Ond cliw i chi – mae’n perthyn i un o’n cyflwynwyr ni.

Doedd gen i fawr i’w wneud drwy’r bore, dim ond chwilio am rywle cynnes i eistedd. Wrth y Stondin Gwir Flas ro’n i pan ddaeth hi’n law go iawn – A sbiwch pwy sydd heb ambarel – ia, un o ddynion tywydd S4C … Ges i flasu kale ganddyn nhw gyda llaw – neis iawn, efo garlleg a tsili ac ati. Ond ro’n i’n bwyta hufen ia blas sunsur ar y pryd, felly roedd o’n gyfuniad braidd yn od.

Yn y pnawn ro’n i wrthi, a dyna pryd ges i’r wefr ryfedda o ddal tylluan fawr ar fy llaw – European Eagle Owl o’r enw Houdini. Rhyfeddol o ysgafn.Nid fy mraich i ydi honna, llun ges i oddi ar y we ydi hwnna; ro’n i wedi cynhyrfu gormod i gofio gofyn i rywun gymryd llun. Ond un felna oedd Houdini. A dwi newydd weld y geiriau ‘the largest and most ferocious owl in the world’ ar y we … nefi. Ond roedd o’n ddigon clen. Hoffi tylluanod erioed.

Ond dwi’n hoffi Del yn fwy, a sbiwch llun da ohonan ni’n dwy! Dyn o’r enw John Briggs gymrodd hwnna, ar gyfer rhyw gynllun newydd efo’r IWA. Dwi wedi sgwennu traethawd iddyn nhw. Gewch chi’r hanes ryw ben mae’n siwr. Ond dwi’n ffansio hwnna ar gyfer clawr yr hunangofiant … gawn ni weld!

Ta waeth, diwrnod da yng Nghaerdydd, fe ddylai fod yn chwip o raglen. Ond roedd y daith adre yn yr un car â Russell yn hunllef. Tydi o’m wedi arfer efo bwyd sbeisi, a dyna be gafodd o i swper nos Wener … Jen ( ei wraig) – ti’n haeddu medal – a gas mask!

 

 Glaw, gwenyn a thrychiolaethau

Mae hi’n piso bwrw yma. Roedd yr ardd angen y glaw, ond dwi wedi cael digon o fod yn wlyb rwan. Mi ddylwn i fod yn sgwennu nofel i blant uwchradd ac mi fyddech chi’n disgwyl y byddai’n haws aros o flaen y cyfrifiadur ar ddiwrnod gwlyb fel hyn, ond am ryw reswm, nid felly y mae. Dwi’n sbio drwy’r ffenest ac yn ysu i’r diferu stopio er mwyn i mi gael awyr iach rhwng paragraffau. Dwi wedi bod allan ar y beic efo Del bore ‘ma ( efo dillad glaw a welintyns) a mwynhau hynny ond mae isio mynedd mentro allan eto.

Dwi newydd symud darnau’r cwch gwenyn newydd o un sied i’r llall am fod y sied wreiddiol yn gadael glaw i mewn a gwlychu fy mhren. Ro’n i wedi eu paentio efo stwff pwrpasol, ond prin fod angen iddyn nhw foddi, bechod.

Mi wnes i lwyddo i roi’r caead at ei gilydd o leia, ar ôl cael cyfarwyddiadau ar y we ( ar ôl rhoi’r bali peth at ei gilydd yn anghywir y tro cynta) – a tharo fy mawd fwy nag unwaith. Ond mae’r bocsys yn gorfod aros – nes bydd gen i’r amynedd i’w taclo neu nes bydd Carys Tractors yn galw!

Dwi wedi sgwennu colofn Herald arall am y ffordd mae’r gwenyn wedi effeithio ar fy mywyd i ( Daily Post Mercher yma) a dyma i chi gwpwl o luniau gymrais i o fy ngwenyn i pan oedd y tywydd yn eu siwtio’n well:

Ar fy nghoeden geirios drist ( weeping cherry?) mae’r rhain, reit o flaen y ty: A na, dydyn nhw’n poeni dim ar Del hyd yma. Y cachgi-bwms ( bumble bees) sy’n ei styrbio hi – dod o nunlle, yn fler a swnllyd tydyn?

Ond mae na rywbeth mawr wedi bod yn fy styrbio i yn y pwll … Sbiwch hyll a milain! Larvae y Great Diving Beetle: Dwi wedi blogio am rhain o’r blaen, llynedd, pan wnes i eu darganfod gyntaf. Ac maen nhw wedi bod yn brysurach fyth eleni:

Mae’r holl filoedd o benbyliaid wedi mynd lawr i un neu ddau – OHERWYDD Y DIAWLIED YMA! Dwi wedi bod yn eu dal efo rhwyd a’u lladd – o leia deg y diwrnod ( heblaw heddiw). Ydw, dwi’n teimlo’n gas a chreulon am ymyrryd efo trefn natur, ond llyffantod dwi isio yn fy ngardd, nid rhain! Mae larvae gwas y neidr yno hefyd, sy’n fwy, ac yn bwyta mwy o benbyliaid mae’n siwr, ond dwi’n hoffi gweld gwas y neidr acw, felly mae’r rheiny’n cael byw. Ond dwi wedi symud un i’r pwll yn y ffos o flaen y ty, lle nad oes penbyliaid. Geith o fwyta be bynnag licith o yn fanno.

Dwi wedi cymryd lluniau fy hun o’r larvae great diving beetle ond does gen i’m mynedd aros i’r rheiny lawr lwytho jest rwan. Gewch chi eu gweld nhw ryw dro eto.

O, a dwi’n meddwl bod gen i lygod mawr yn y wal ar waelod yr ardd eto. Mae Del yn rhedeg ar ôl rhywbeth beth bynnag, a dwi’n nabod eu hôl nhw wrth y wal bellach. Bwyd yr adar sy’n denu’r rheiny. Ond dwi’n mwynhau bwydo’r adar! Er eu bod nhw’n costio ffortiwn i mi. Unrhyw un yn gwybod ble ydi’r lle rhata i brynu bwyd adar? Dwi’n siwr bod bag o gnau mwnci yn codi yn ei bris jest cymaint â phetrol. Grrrr.

O ia, gyda llaw, mi fydd BYYA ar S4C eto yn fuan – Ebrill 18. Dwi newydd recordio’r troslais cynta am eleni.

Iawn, nôl at y nofel … cyn gwneud fy wac yn ein maes carafannau yn Nolgamedd. Dwi’n cymryd y bydd y creaduriaid oedd mewn pebyll neithiwr wedi penderfynu mynd adre, bechod …